Troyen's Ehka Euro IPO1 C

Troyen's Ehka Euro 14m.